główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 7/2019

ZARZĄDZENIE NR 7/2019
Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
z dnia 08 lipca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. administracyjno-biurowych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza co następuje :

§ 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjno - biurowych w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

§ 2

W celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego powołano Komisję Konkursową
w składzie określonym w Zarządzeniu Nr 3/2019 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej
w Cieszanowie z dnia 08.07.2019r.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej Komisji Konkursowej.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2019r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2019

Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej  w Cieszanowie z dnia 08 lipca 2019r.

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)  Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjno-biurowych w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Wymagania konieczne:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie średnie.
 6. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 7. Dobra znajomość prawa pracy – Kodeks Pracy, ustawy „Karta Nauczyciela”,
 8. Znajomość programów Kadry Vulcan, Microsoft Office.
 9. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość programu Finanse Vulcan
 2. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność dokładność, zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, nadawanie korespondencji wychodzącej.
 2. Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych (faktur, rachunków, innych) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, opieczętowywanie, przygotowanie do wprowadzenia do ewidencji księgowej.
 3. Wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej danych niezbędnych
  do zapłaty zobowiązań na podstawie dokumentów zakupu.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w teczkach akt osobowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie zatrudnienia, zwalniania oraz przyznawania świadczeń
  z tytułu zatrudnienia, wystawiania skierowań na badania profilaktyczne
 5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz zaświadczeń dla celów emerytalnych (ERP-7).
 6. Sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie swego działania.
 7. Przygotowywanie zestawień i analiz na potrzeby księgowości i Gminy Cieszanów.
 8. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie,
  ul Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów.
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście
  i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. 
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. 
 5. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 6. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
 7. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 8.00 - 12.00.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.).
 10. Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

W miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, w rozumieniu przepisów
i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych( Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie lub przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2019 do godz. 13:00 na adres:  Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjno biurowych  w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie".

Aplikacje, które wpłyną do Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie dnia 22 lipca 2019r.
o godz.13.30.

Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
rekrutacji wraz z podaniem jego terminu zostanie ogłoszony dnia 22 lipca 2019r. na stronie BIP Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną oraz test znajomości zagadnień potwierdzających znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z zakresem czynności na stanowisku będącym przedmiotem rekrutacji.

Komisja Konkursowa zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16/ 63 11 119.

 

Zawarcie umowy:

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłożyć:

 1. Oryginały (do wglądu) świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.

Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

 

Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru, po tym okresie zostaną zniszczone.

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 6/2019

ZARZĄDZENIE NR 6/2019
Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
z dnia 08 lipca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kadr i płac
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza co następuje :

§ 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

§ 2

W celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego powołano Komisję Konkursową
w składzie określonym w Zarządzeniu Nr 3/2019 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej
w Cieszanowie z dnia 08.07.2019r.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji Konkursowej.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2019r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2019

 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej    w Cieszanowie z dnia 08 lipca 2019r.

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)  Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr i płac w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Wymagania konieczne:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym.
 7. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 8. Dobra znajomość prawa pracy – Kodeks Pracy, ustawy „Karta Nauczyciela”, ustawy opracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Znajomość zagadnień płacowych w jednostkach budżetowych.
 10. Znajomość programów:
 • Płace Vulcan, Płace Optivum,
 •  
 • Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość portalu ZUS PUE.
 2. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 3. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność dokładność, zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

 1. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych
  w jednostkach budżetowych oraz wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych.
 2. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, chorobowych.
 3. Sporządzanie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń: listy płac, rozliczenia z ZUS (deklaracje, imienne raporty, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do i z ubezpieczeń), rozliczenia z Urzędem Skarbowym (PIT), zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych
  (ERP-7) i innych.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie swego działania.
 5. Przygotowywanie analiz finansowych na potrzeby księgowości i Gminy Cieszanów.
 6. Współpraca w opracowywaniu projektów oraz planów finansowych dochodów
  i wydatków budżetowych.
 7. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie,
  ul Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów.
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście
  i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. 
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. 
 5. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 6. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 7. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (dyplomów) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
 8. Oświadczenie o niekaralności.
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
 10. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.).
 11. Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

W miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, w rozumieniu przepisów
i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych( Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie lub przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2019 do godz. 13:00 na adres:  Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr i płac
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie".

Aplikacje, które wpłyną do Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie dnia 22 lipca 2019r.
o godz.13.30.

Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
rekrutacji wraz z podaniem jego terminu zostanie ogłoszony dnia 22 lipca 2019r. na stronie BIP Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną oraz test znajomości zagadnień potwierdzających znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z zakresem czynności na stanowisku będącym przedmiotem rekrutacji.

Komisja Konkursowa zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16/ 63 11 119.

 

Zawarcie umowy:

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłożyć:

 1. Oryginały (do wglądu) świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.

Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

 

Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru, po tym okresie zostaną zniszczone.

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
z dnia 08 lipca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. obsługi księgowej
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza co następuje :

§ 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko inspektora ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

§ 2

W celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego powołano Komisję Konkursową
w składzie określonym w Zarządzeniu Nr 3/2019 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej
w Cieszanowie z dnia 08.07.2019r.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji Konkursowej.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2019r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2019

 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej    w Cieszanowie z dnia 08 lipca 2019r.

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)  Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Wymagania konieczne:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 6. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym.
 7. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 8. Dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej (sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa, plan kont), ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 9. Biegła znajomość w zakresie kwalifikowania oraz ewidencji dowodów księgowych
  w programie Finanse Vulcan
 10. Znajomość zagadnień płacowych w jednostkach budżetowych.
 11. Znajomość programów:
 • Płace Vulcan, Płace Optivum,
 •  
 • Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość portalu ZUS PUE.
 2. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 3. Znajomość przepisów ustawy o podatku VAT
 4. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność dokładność, zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostek budżetowych.
 2. Dokonywania wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych
 1. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych
  w jednostkach budżetowych oraz wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych.
 2. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, chorobowych.
 3. Sporządzanie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń: listy płac, rozliczenia z ZUS (deklaracje, imienne raporty, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do i z ubezpieczeń), rozliczenia z Urzędem Skarbowym (PIT), zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych
  (ERP-7) i innych.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i GUS w zakresie swego działania.
 5. Przygotowywanie analiz finansowych na potrzeby księgowości i Gminy Cieszanów.
 6. Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 7. Współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek i koordynowanie działań
  w zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów drogą spisu z natury.
 8. Opracowywanie projektów oraz planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych.
 9. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie,
  ul Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów.
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście
  i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. 
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. 
 5. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 6. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
 7. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.00 - 11.00.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (dyplomów) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
 8. Oświadczenie o niekaralności.
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
 10. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.).
 11. Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

W miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, w rozumieniu przepisów
i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych( Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie lub przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2019 do godz. 13:00 na adres:  Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi księgowej
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie".

Aplikacje, które wpłyną do Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie dnia 22 lipca 2019r.
o godz.13.30.

Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
rekrutacji wraz z podaniem jego terminu zostanie ogłoszony dnia 22 lipca 2019r. na stronie BIP Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną oraz test znajomości zagadnień potwierdzających znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z zakresem czynności na stanowisku będącym przedmiotem rekrutacji.

Komisja Konkursowa zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16/ 63 11 119.

 

Zawarcie umowy:

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłożyć:

 1. Oryginały (do wglądu) świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.

Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

 

Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru, po tym okresie zostaną zniszczone.

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2019

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
z dnia 08 lipca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza co następuje :

§ 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko głównego księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

§ 2

W celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego powołano Komisję Konkursową
w składzie określonym w Zarządzeniu Nr 3/2019 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej
w Cieszanowie z dnia 08.07.2019r.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji Konkursowej.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2019r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019

 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej    w Cieszanowie z dnia 08 lipca 2019r.

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)  Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 869) głównym księgowym w jednostce sektora finansów może być osoba, która spełnia następujące  wymagania:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
  lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
  oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej (sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa, plan kont), ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku
  od towarów i usług (VAT).
 2. Znajomość programów:
 • finansowo – księgowych Finanse Vulcan i Finanse Optivum,
 • płacowych Płace Vulcan, Płace Optivum,
 • Inwentarz Opivum,
 •  
 • programów Microsoft Office.
 1. Dobra znajomość portalu ZUS PUE.
 2. Znajomość zagadnień płacowych w jednostkach budżetowych.
 3. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 4. Znajomość przepisów ustawy o podatku VAT
 5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność dokładność, zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

Zadania główne  -  zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)  głównemu księgowemu zostają powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Ponadto do zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego należeć będą:

 

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostek budżetowych.
 2. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych
  w jednostkach budżetowych oraz wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych.
 3. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, chorobowych.
 4. Sporządzanie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń: listy płac, rozliczenia z ZUS (deklaracje, imienne raporty, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do i z ubezpieczeń), rozliczenia z Urzędem Skarbowym (PIT), zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych
  (ERP-7) i innych.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i GUS w zakresie swego działania.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych
  oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji.
 7. Przygotowywanie analiz finansowych na potrzeby księgowości i Gminy Cieszanów.
 8. Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 9. Współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek i koordynowanie działań
  w zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów drogą spisu z natury.
 10. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych
  przez pracowników Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
 12. Opracowywanie projektów oraz planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych.
 13. Przygotowywanie danych potrzebnych do obliczenia podstawowej kwoty dotacji.
 14. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie,
  ul Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów.
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście
  i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. 
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. 
 5. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 6. Wymiar etatu: pełny
 7. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (dyplomów) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
 8. Oświadczenie o niekaralności.
 9. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 t.j. ze zm.).
 10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
 11. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.).
 12. Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

W miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, w rozumieniu przepisów
i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych( Dz. U.2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie lub przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2019 do godz. 13:00 na adres:  Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie".

Aplikacje, które wpłyną do Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie dnia 22 lipca 2019r.
o godz.13.30.

Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
rekrutacji wraz z podaniem jego terminu zostanie ogłoszony dnia 22 lipca 2019r. na stronie BIP Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną oraz test znajomości zagadnień potwierdzających znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z zakresem czynności na stanowisku będącym przedmiotem rekrutacji.

Komisja Konkursowa zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16/ 63 11 119.

 

Zawarcie umowy:

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłożyć:

 1. Oryginały (do wglądu) świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.

Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

 

Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru, po tym okresie zostaną zniszczone.

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 3/2019

ZARZĄDZENIE NR  3/2019
Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
z dnia 08 lipca 2019 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów
na stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

 Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie w składzie:

 1.  Krawczyk Katarzyna -  przewodniczący komisji
 2. Sączawa Monika  -  członek

 3. Godowska Monika – członek

§ 2

Komisja w składzie w składzie określonym w § 1 dokona naboru kandydatów na następujące stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie:

 1. Główny księgowy
 2. Inspektor ds. kadr i płac
 3. Inspektor ds. obsługi księgowej
 4. Referent ds. administracyjno – biurowych

 

§ 3

 

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursów zostały określone w ogłoszeniach
o konkursach odrębnie dla każdego ze stanowisk określonych w § 2.

 

§ 4

 

Komisja działań wg zasad określonych w Zarządzeniu Nr 83/2016 Burmistrza Miasta
i GminyCieszanów w sprawie organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 08 listopada 2016r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2019r.