główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie z dnia 09 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

obrazek

Zarządzenie Nr 1/2020

Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

z dnia 09 stycznia 2020r.

 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w składzie:

 

  1. Anna Zięba - przewodniczący komisji
  2. Paulina Zadworna - członek komisji

§ 2

 

Zadaniem Komisji będzie likwidacja nieaktualnych, nieprzydatnych i anulowanych druków ścisłego zarachowania.

 

§3

 

Komisja podejmuje swoje czynności w miarę potrzeb, na ustny wniosek pracownika odpowiedzialnego za druki ścisłego zarachowania, lub Dyrektora Biura.

 

§ 4

 

Do szczegółowych zadań komisji należy:

  1. Dokonanie przeglądu oraz oceny przydatności druków ścisłego zarachowania znajdujących się u pracownika odpowiedzialnego za ich gospodarowanie.
  2. Sporządzenie protokołu typowania druków ścisłego zarachowania do likwidacji(wzór wg załącznika nr 1)
  3. Przedłożenie protokołu typowania druków ścisłego zarachowania do likwidacji dyrektorowi Biura do akceptacji.
  4. Dokonanie fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania
  5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej likwidacji druków ścisłego zarachowania zakwalifikowanych do likwidacji (wzór wg załącznika nr 2).

 

 

 

§ 5

 

Na podstawie sporządzonego przez Komisję Likwidacyjną protokołu
z przeprowadzonej likwidacji, pracownik odpowiedzialny za druki ścisłego zarachowania dokona wyksięgowania z ewidencji prowadzonej w księgach druków ścisłego zarachowania zlikwidowanych druków ścisłego zarachowania

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 2 16 KB
Załącznik 1 16 KB