główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru na stanowisko – referent ds. kadr i płac
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4

 

Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. kadr i płac

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko wybrana została Pani Paulina Zadworna zam. w Dachnowie.

Pani Paulina Zadworna spełniła wszystkie wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu sprawdzającego wiedzę wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych
do wykonywania pracy na stanowisku.

 

Cieszanów, dnia 27 marca 2020r.

 

artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

 

Dotyczy: naboru na wolne stanowisko referenta ds. kadr i płac
w Biurze Obsługi  Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Lista osób spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu rekrutacji

 1. Zadworna Paulina

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

27 marzec 2020r. w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie,
ul. Kościuszki 4, godz. 9.00

 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR BIURA OBSŁUGI EKONOMICZNEJ W CIESZANOWIE

ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, tel.16/6311119, e-mail:boe@cieszanow.eu

 

BOE. 111.1.20   Cieszanów, dnia 04.03.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 • Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie ogłasza nabór
  na wolne stanowisko urzędnicze:
 1. Nazwa i adres jednostki:


Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

ul. Kościuszki 4

37-611 Cieszanów

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: referent ds. kadr i płac
 2. Wymiar etatu: pełny
 • Wymagania związane ze stanowiskiem:
 •  
 1. Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Znajomość przepisów w zakresie: prawa pracy (w tym kodeks pracy),
  prawa oświatowego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet OpenOffice, poczta elektroniczna, internet.
  •  
 1. Znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, a w szczególności na stanowisku nauczyciela.
 2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.
 3. Znajomość portalu ZUS PUE.
 4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, dokumentacja
  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy).
 2. Przygotowywanie umów o pracę, angaży, skierowań na badania profilaktyczne, świadectw pracy i innej dokumentacji pracowniczej.
 3. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu zatrudnienia pracowników i umów cywilno – prawnych.
 4. Sporządzanie kompletnej dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń: listy płac, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym (deklaracje i imienne raporty ZUS, zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców oraz członków
  ich rodzin do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie, wystawianie rocznych informacji PIT, zaświadczeń z tytułu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników (w tym zaświadczeń ERP-7) i innych.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości GUS i innej wymaganej przepisami prawa
  w zakresie zajmowanego stanowiska.
 6. Przygotowywanie analiz finansowych na potrzeby księgowości oraz Gminy Cieszanów.
 7. Współpraca w opracowywaniu projektów planów finansowych jednostek budżetowych.
 8. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

 • Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 2. Praca w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie,
  ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów w pokoju wieloosobowym.
 3. Praca wymagającakontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie)
  oraz różnego rodzaju instytucjami.
 4. Praca w godzinach 7:00 – 15:00.
 5. Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, telefon.
 6.  

 

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie był niższy niż 6%.

 

 

 

 

 

 

 • Wymagane dokumenty:

niezbędne:

 1. List motywacyjnyopatrzony numerem telefonu kontaktowego lub adresem
  e-mail.
 2. Krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  (dyplom lub zaświadczenie).
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej rekrutacji.
 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 10. Zaświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

dodatkowe:

 1. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności potrzebne
  na stanowisku.

 

 • Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 marca 2020r. (włącznie)
  w siedzibie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4,
  37-611 Cieszanów w godz. od 7:00 – 15:00, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Biura) na adres:

Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

ul. Kościuszki 4,
37-611 Cieszanów

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i płac”

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Kandydat posiadający orzeczoną niepełnosprawność obowiązany
  jest do przedłożenia kserokopii orzeczenia poświadczonej za zgodność
  z oryginałem.
 2. Z pracownikiempodejmującym po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  zawiera się umowę o pracę na czas określony (6 miesięcy). Pracownik
  w tym czasie, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa
  w art. 19 wyżej cytowanej ustawy.
 3. Aplikacje, które wpłyną do Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie 
  po terminie określonym w pkt. VII, lub będą niekompletne, podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
  dnia 19 marca 2020r. o godz.8:30.
 5. Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne i dopuszczonych
  do II etapu rekrutacji, wraz z podaniem jego terminu, zostanie ogłoszona
  dnia 20 marca 2020r. na stronie BIP Biura Obsługi Ekonomicznej
  w Cieszanowie.
 6. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 7. Komisja Konkursowa zawiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów, których dokumenty aplikacyjne spełniły wymogi formalne,
  o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 8. Z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne, komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną oraz test w zakresie znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z zakresem czynności
  na stanowisku będącym przedmiotem rekrutacji.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Obsługi Ekonomicznej
  w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura.
 10. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie
  na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą
  do odebrania w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie w ciągu 30 dni
  od zakończenia naboru, po tym okresie zostaną zniszczone.
 11. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16/ 63 11 119.